Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

’MusicStocks’: ’MusicStocks’: de vennootschap onder firma ’MusicStocks V.O.F.’, gevestigd aan de Kopersteden 19a, 7547 TJ te Enschede die onder meer handelt onder de handelsnaam ’MusicStocks’.

’Klant’: een natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf met wie MusicStocks een Overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat.

’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen MusicStocks en de Klant gesloten overeenkomst door MusicStocks te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen.

’Aanbod’: elk door MusicStocks aan de Klant via electronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst.

’Overeenkomst’: elke tussen MusicStocks en een Klant gemaakte afspraak op grond waarvan MusicStocks gehouden is één of meer Diensten te leveren.

’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door MusicStocks gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.0 Thuiswinkel Waarborg

In toevoeging van deze algemene voorwaarden conformeert MusicStocks zich aan de gedragsregels van de Thuiswinkel Waarborg zoals geaccordeerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie op 13 januari 2004 te Zeist.

2.1 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen MusicStocks en de Klant te sluiten en/of gesloten Overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2 Afwijkingen

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen MusicStocks en de Klant zijn overeengekomen, of deze van rechtswege nietig blijken te zijn.

2.3 Eventuele nietigverklaring

In geval één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3 Opdracht

3.1 Vaststelling orders

De Klant is ten opzichte van MusicStocks volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2 Vaststelling klantgegevens

Bij het plaatsen van een opdracht bij MusicStocks dient de Klant zichzelf te identificeren en wordt de Klant door MusicStocks geïdentificeerd, door het gebruik van inloggegevens. Voor het gebruik van deze inloggegevens zal MusicStocks de door haar opgestelde privacyverklaring respecteren. MusicStocks is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.3 Correctheid klantgegevens

MusicStocks is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de inloggegevens van een Klant. MusicStocks is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens inloggegevens werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn inloggegevens. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen inloggegevens.

3.4 Misbruik inloggegevens

In geval van verlies of misbruik van de inloggegevens ten gevolge waarvan MusicStocks schade lijdt (hierbij uitgesloten misbruik zoals bedoeld in artikel 3.5), dient de Klant MusicStocks hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de inloggegevens, MusicStocks onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

3.5 Frauduleus gebruik betaalkaart

In het geval van een frauduleus gebruik van een betaalkaart conformeert MusicStocks zich aan artikel 7.1.9A.7 van Staatsblad 617, jaargang 2000 (wet koop op afstand).

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming van een overeenkomst

4.1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door MusicStocks verstrekte prijslijsten enz. zijn aan wijziging onderhevig en gelden niet als offerte.

4.2 Artikelbeschrijvingen

Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3 Orderbevestiging

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat MusicStocks de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat MusicStocks de opdracht heeft geaccepteerd.

4.4 Orderbevestiging

De orderbevestiging van MusicStocks is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Prijs

5.1 Vaststelling prijzen

Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en inclusief vracht, exclusief montage, installatie, in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Prijswijzigingen

De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is MusicStocks gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor MusicStocks al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Klant wel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door MusicStocks aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 7 Levering

7.1 Kosten

MusicStocks levert inclusief verzendkosten naar particuliere adressen in Nederland (hierbij niet inbegrepen overzeese delen van het Koninkrijk der Nederlanden en Duitsland.

7.2 Deellevering

Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door MusicStocks aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.3 Verpakking

MusicStocks heeft generlei verplichting jegens de Klant tot terugname van verpakkingen.

7.4 Leveringstermijnen, overmacht

Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door MusicStocks aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan MusicStocks door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door MusicStocks wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan MusicStocks (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij MusicStocks, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven MusicStocks het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de Klant zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De Klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. MusicStocks heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

7.5 Gebreken, transportschade

De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade MusicStocks binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van MusicStocks beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door MusicStocks geaccepteerd.

Artikel 8 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Klant.

Artikel 9 Betaling, vertraging in de betaling

9.1 Betaling

Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan, gerekend vanaf de datum waarop MusicStocks de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is gehouden de door hem verrichte betalingen steeds in mindering te brengen op zijn oudste schuld. Alle door de Klant andersluidende bepalingen zijn nietig. Voor zover reeds kosten en rente zijn ontstaan, dient de Klant zijn betaling vooreerst op de kosten, dan de rente en tenslotte op de hoofdsom in mindering te brengen. Een betaling wordt niet eerder als voldaan aangemerkt dan wanneer wij over die betaling kunnen beschikken. Wissels worden niet geaccepteerd. De Klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

9.2 Vertraging in de betaling

In geval van schuldenaarsverzuim brengt MusicStocks meteen na het ontstaan daarvan 2% rente in rekening. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, respectievelijk daarmede in verzuim geraakt, een door hem afgegeven betaalmiddel geweigerd wordt of wanneer MusicStocks andere omstandigheden ter ore komen welke zijn kredietwaardigheid twijfelachtig maken, heeft MusicStocks het recht de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Een retentierecht van de Klant of de compensatie van de Klant met tegenvorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de Klant niet door MusicStocks betwist wordt of rechtsgeldig is.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de voldoening van alle vorderingen van MusicStocks op Klant, wordt MusicStocks de volgende bescherming geboden: MusicStocks behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking. Indien de (mede-) eigendom van MusicStocks door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op MusicStocks overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van MusicStocks.

Indien de (mede-) eigendom van MusicStocks door natrekking of door zaaksmening teniet gaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-) eigendom van de Klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op MusicStocks overgaat. De Klant garandeert kosteloos de (mede-) eigendom van MusicStocks.

Het is de Klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de Klant MusicStocks daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van MusicStocks te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop MusicStocks eigendomsvoorbehoud rust dient MusicStocks onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de Klant welke in strijd zijn met de overeenkomst heeft MusicStocks het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de Klant verplicht tot afgifte.

Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud van MusicStocks, evenals de verpanding door MusicStocks van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De Klant is gehouden MusicStocks ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de Klant uit wederverkoop van de door MusicStocks aan de Klant geleverde maar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan MusicStocks overgedragen.

In geval de goederen door de Klant verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke geen eigendom zijn van MusicStocks, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door MusicStocks geleverde goederen. De Klant is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens MusicStocks nakomt.

Artikel 11 Garantie

MusicStocks staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.1 Garantie

Met betrekking tot producten van derden is MusicStocks tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken.

11.2 Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen

MusicStocks verleent, behoudens klaarblijkelijke productiefouten, zulks ter beoordeling van (toeleveranciers van) MusicStocks, geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (snaren, plectrums, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.3 Garantie op basis van carry-in

MusicStocks verleent, behoudens klaarblijkelijke productiefouten, zulks ter beoordeling van (toeleveranciers van) MusicStocks, geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (snaren, plectrums, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.4 Retournummer en -accoord

Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door MusicStocks geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd retournummer en, voor zover van toepassing, met door MusicStocks in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reparatiekosten.

11.5 Garantie op reparatie

Op een door (in opdracht van) MusicStocks uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

11.6 Informatie op magnetische informatiedragers

MusicStocks is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens MusicStocks, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

11.7 Eigendomsoverdracht

Indien de afnemer aan MusicStocks een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van MusicStocks. De afnemer zal alsdan MusicStocks vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MusicStocks.

Iedere aansprakelijkheid van MusicStocks wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 22.000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MusicStocks is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Artikel 13 Adviezen, aanwijzingen en informatie

MusicStocks sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie of ingebruikname van de door MusicStocks geleverde goederen wordt gegeven.

Artikel 14 Herroepingsrecht

14.1 Herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft, conform de wet verkoop op afstand, het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken, zoals Dvd’s, alsmede artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn of snel aan veroudering en/of slijtage door gebruik onderhevig zijn, zoals batterijen, snaren, plectrums, etc.

14.2 Voorwaarden herroepingsrecht

MusicStocks verleent, behoudens klaarblijkelijke productiefouten, zulks ter beoordeling van (toeleveranciers van) MusicStocks, geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (snaren, plectrums, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

14.3 Terugbetaling in het geval van herroeping

De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van MusicStocks te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

11.4 Retournummer en -accoord

Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt MusicStocks zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

Alle met de goederen verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de merken en octrooien, zijn en blijven onvoorwaardelijk en altijd het eigendom van MusicStocks of eigendom van de leverancier(s) van MusicStocks. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze intellectuele eigendom te wijzigen of anderszins aan te passen. Pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van MusicStocks is het de Klant toegestaan eigen merken op de goederen aan te brengen. In het laatste geval heeft de Klant het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelijk en automatisch ook als (mede-)producent van de goederen jegens zijn Klanten te verbinden.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens

MusicStocks deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle tussen MusicStocks en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van MusicStocks, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Enschede de plaats van nakoming. MusicStocks behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.